پایگاه اطلاع رسانی دفتر آیة الله کعبی

الموقع الإعلامي لمکتب آیة الله الشیخ عباس الکعبي

پایگاه اطلاع رسانی دفتر آیة الله کعبی

الموقع الإعلامي لمکتب آیة الله الشیخ عباس الکعبي

پایگاه اطلاع رسانی  دفتر آیة الله کعبی

آیة الله کعبی فقیه و حقوق دان برجسته کشور و عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم و نماینده مردم شریف استان خوزستان در مجلس خبرگان رهبری است. این پایگاه به اصرار و درخواست دوستداران ایشان در اردیبهشت ماه 1394 تاسیس گردید. أغلب مطالب این پایگاه تولیدی هستند و به ندرت و در مورد مطالب خاص از اخبار دیگر خبرگزاری ها با توجه به اهمیت مطلب استفاده می گردد. این پایگاه توسط دفتر آیة الله شیخ عباس کعبی در اهواز اداره می گردد.
______________________________
کانال تلگرام: https://t.me/alkaebi
صفحه اینستگرام: kaabi_ir

بایگانی
محبوب ترین مطالب

۱ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «مقاله آیت الله کعبی نظام سازی فقهی حقوقی دانشگاه حوزه» ثبت شده است
ﯾﺎﺩﺩﺍﺷﺘﯽ ﺍﺯ ﺁﯾﺖﺍﻟﻠﻪ ﮐﻌﺒﯽ؛

ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ ﻋﻨﺼﺮﯼ ﺍﺯ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻧﻈﺎﻡ ﺳﺎﺯﯼ ﻓﻘﻬﯽ

ﺩﺭ ﯾﺎﺩﺩﺍﺷﺖ ﭘﯿﺶ ﺭﻭ ﺁﯾﺖ ﺍﻟﻠﻪ ﮐﻌﺒﯽ ﺑﻪ ﺗﺒﯿﯿﻦ ﺟﺎﻣﻌﮥ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﮥ

ﻋﻨﺼﺮﯼ ﺍﺯ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻧﻈﺎﻡ ﺳﺎﺯﯼ ﻓﻘﻬﯽ ﻣﯽﭘﺮﺩﺍﺯﺩ . ﺍﯾﺸﺎﻥ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ

ﺑﺴﺘﺮﻫﺎﯼ ﺗﺤﻘﻖ ﻧﻈﺎﻡﺳﺎﺯﯼ ﻓﻘﻬﯽ، ﺟﺎﻣﻌﻪﺳﺎﺯﯼ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺩﺍﺭﺍﯼ ﻣﺤﺘﻮﺍ

ﻭ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭﻫﺎﯾﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺍﯾﻦ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭﻫﺎ ﺩﺭ ﻓﻘﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺴﺠﺪ، ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ، ﻧﻬﺎﺩ

ﺗﻌﻠﯿﻢ ﻭ ﺗﺮﺑﯿﺖ، ﺭﺳﺎﻧﻪ ﻭ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﻣﺘﻦ ﭘﯿﺶ ﺭﻭ ﺑﺨﺸﯽ ﺍﺯ ﮐﻼﺱ ﺁﯾﺖﺍﻟﻠﻪ ‏«ﻋﺒﺎﺱ ﮐﻌﺒﯽ ‏» ﺑﺎ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻧﻈﺎﻡ

ﺳﺎﺯﯼ ﻓﻘﻬﯽ ﺍﺳﺖ؛ ﺍﯾﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﻧﺸﺴﺖﻫﺎﯼ ﺩﻭﺭﮤ ‏« ﻓﻘﻪ ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ

ﻧﻈﺎﻡﺳﺎﺯ ‏» ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﺖ ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺕ ﺑﺴﯿﺞ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺍﻣﺎﻡ ﺻﺎﺩﻕ

‏( ﻋﻠﯿﻪﺍﻟﺴﻼﻡ ‏) ﺩﺭ ﭘﺎﺋﯿﺰ ۱۳۹۲ ﺩﺭ ﻗﻢ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ .

ﺟﺎﻣﻌﻪﺳﺎﺯﯼ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺑﺴﺘﺮ ﺩﯾﮕﺮ ﺗﺤﻘﻖ ﻓﻘﻪ ﻧﻈﺎﻡﺳﺎﺯ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺍﺣﮑﺎﻡ ﺯﯾﺎﺩﯼ ﺩﺭ

ﺍﺳﻼﻡ ﻣﺘﺮﺗﺐ ﺑﺮ ﺁﻥ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ، ﯾﻌﻨﯽ ﻏﯿﺮ ﺍﺯ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺍﻣﺎﻣﺖ ﻭ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻭﺟﻮﺩ

ﺣﮑﻮﻣﺖ، ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺩﯾﮕﺮﯼ ﮐﻪ ﺟﺰﺀ ﺑﺴﺘﺮﻫﺎﯼ ﻓﻘﻪ ﻧﻈﺎﻡﺳﺎﺯ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﯽﮔﯿﺮﺩ، ﻭﺟﻮﺩ

ﺟﺎﻣﻌﮥ ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺭﻭﺍﯾﺎﺕ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺗﻌﺒﯿﺮ ﺑﻪ ‏« ﺟﻤﺎﻋﻪ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ ‏»

ﻣﯽﮔﺮﺩﺩ . ﺍﺯ ﺁﻥﺟﺎ ﮐﻪ ﺩﺭﻣﻮﺭﺩ ﺍﯾﻦ ﺟﻤﺎﻋﻪ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ ﻭ ﺟﺎﻣﻌﮥ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﮐﻤﺘﺮ ﺑﻪ

ﻋﻨﻮﺍﻥ ﯾﮏ ﻋﻨﺼﺮ ﺍﺯ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻧﻈﺎﻡﺳﺎﺯ ﻓﻘﻬﯽ ﺑﺤﺚ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ، ﺑﻪ ﺗﺒﯿﯿﻦ

ﺟﺎﻣﻌﻪﺳﺎﺯﯼ ﺑﺎ ﺭﻭﯾﮑﺮﺩ ﻓﻘﻬﯽ ﭘﺮﺩﺍﺧﺘﻪ ﻭ ﻭﯾﮋﮔﯽﻫﺎﯼ ﺟﺎﻣﻌﮥ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺑﯿﺎﻥ

ﻣﯽﮔﺮﺩﺩ .